Adres dostawy:

Uprzejmie informujemy, że zamówienia online przyjomwane są w godzinach:

Poniedziałek: 12:00-21:45
Wtorek: 12:00-21:45
Środa: 12:00-21:45
Czwartek: 12:00-21:45
Piątek: 12:00-22:45
Sobota: 12:00-22:45
Niedziela: 12:00-21:45

Zespół TenSushi - Z MIŁOŚCI DO SUSHI <3

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„TEN SUSHI”

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osób fizycznych korzystających z usługa (zwanych dalej ”Usługami”) świadczonych przez „Guess What” Tomasz Bojanowicz, ul. Kaktusowa 1, 05-092 Łomianki, NIP: 1181780076, Regon142200832, zwanego dalej ”Usługodawcą”.
2. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z powyższym Regulaminem.
3. Użytkownicy korzystający z Usług zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminu.

§ II. REJESTRACJA

1. Proces świadczenia Usług rozpoczyna się w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika w serwisie http://www.tensushi.pl/sklep. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
2. W serwisie proces składania zamówień może odbywać się przez konto Gościa – użytkownika niezarejestrowanego, nieposiadającego osobistego konta, oraz przez konto Użytkownika zarejestrowanego.
3. Użytkownik zamawiający w serwisie zobowiązany jest do podania zgodnym ze stanem faktycznym danych osobowych oraz nie naruszającym jakichkolwiek praw.
4. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie Rejestracji, Użytkownik otrzymuje osobiste konto w serwisie http://www.tensushi.pl/sklep.
5. Usługodawca ma prawo do usunięcia danego konta utworzonego w serwisie w każdej chwili, jeżeli będzie ono naruszało przepisy prawa, powyższego Regulaminu lub interesy Usługodawcy.
6. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania jakimkolwiek osobom trzecim danych swojego konta Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane powyższym.

§ III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi w trybie Gość lub Użytkownikowi posiadającemu konto, dokonanie zamówienia produktów dostępnych pod adresem http://tensushi.pl/sklep/12-menu. Stronami umów w tym wypadku są Usługodawca oraz Użytkownik.
2. W przypadku dokonania poprawnego zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia, w którym umieszczone będą dane Usługodawcy.
3. Od momentu otrzymania zamówienia przez Usługodawcę, jest on wyłącznie odpowiedzialny za prawidłową jego realizację. Usługodawca nie odpowiada za niepoprawną realizację zamówienia wynikającą z dostarczenia niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem drogi telefonicznej pod numerem telefonu 22 110 50 45 lub 667 678 744 . W przypadku rezygnacji z zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
5. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.
6. W przypadku dokonania przez Użytkownika zamówienia fałszywego poprzez podanie fałszywych danych, Usługodawca ma prawo do poinformowania o tym organów ścigania.

§ IV. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówienie za pomocą kart płatniczych lub gotówki. W przypadku płatności gotówką realizowana jest ona za pokwitowaniem do rąk dostawcy produktów zamówionych przez Użytkownika.
2. Użytkownik może dokonać opłaty za zamówienie za pomocą systemu płatności online PAYU.

§ V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach pracy Usługodawcy określonych w serwisie www.TenSushi.pl
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług bez podawania przyczyny.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adresy elektroniczne podane przez Użytkowników komunikatów dotyczących ewentualnych problemów technicznych serwisu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, tym samym zaprzestania świadczenia usług w przypadku złamania Regulaminu lub gdy świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

§ VI. PRYWATNOŚĆ

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Dane Użytkowników przetwarzane są zgodnie z zachowaniem wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa.
3. Dane Użytkowników NIE będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
4. Dane Użytkowników mogą zostać wykorzystane przez Usługodawcę do przesyłania informacji handlowych tylko i wyłącznie od Usługodawcy, jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez „Guess What” Tomasz Bojanowicz, ul. Kaktusowa 1, 05-092 Łomianki, NIP: 1181780076, Regon 142200832 danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym w serwisie http://www.tensushi.pl/sklep. 
6. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach serwisu prowadzonego przez przez „Guess What” Tomasz Bojanowicz, ul. Kaktusowa 1, 05-092 Łomianki, NIP: 1181780076, Regon 142200832 na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji informacji handlowych tylko i wyłącznie od Usługodawcy.

§ VII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji produktów i Usług świadczonych przez Usługodawcę w przypadku ich niezgodności z zamówieniem lub niniejszym Regulaminem.
2. Reklamacje składać można drogą elektroniczną na adres zamowienia@tensushi.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 110 50 45 lub 667 678 744
3. Składając reklamację Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, oznaczenie Użytkownika w Systemie (login), a także opisać przedmiot i powód reklamacji oraz (w przypadku reklamacji produktu) okazać dowód zakupu (paragon fiskalny).
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty złożenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik powiadomiony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail lub telefonicznie.
5. Regulamin wchodzi w życie dnia 05.05.2015 r.
6. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. W takim wypadku, zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia nowego Regulaminu w serwisie www.tensushi.pl/sklep
7. O zmianie Regulaminu Użytkownik informowany jest drogą elektroniczną oraz na stronie logowania serwisu www.tensushi.pl/sklep. W przypadku gdy Użytkownik zgadza się z warunkami nowego Regulaminu ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają wszystkie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.